Kruiseke, 

zorg met 

en vanuit 

het hart !


Zorg, geborgen en betrokken

Op de eerste plaats vinden wij het erg belangrijk dat de kinderen zich goed en betrokken voelen op onze school. We geloven in de kracht van een veilig en warm schoolklimaat waar alle kinderen zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. 


Zorg, transparant gecommuniceerd

We dragen een open en transparante communicatie hoog in het vaandel. Dit niet alleen op intern maar ook op extern niveau. Via informeel en formeel overleg willen we alle betrokken partijen betrekken bij de zorg van de leerlingen. Zo betrekken we de ouders nauw in ons proces met als doel: het beste voor elk kind. We spreken niet alleen óver maar ook mét het kind.


Zorg, gefaseerd met het zorgcontinuüm

Het zorgcontinuüm beschrijft hoe ons zorgbeleid op school gefaseerd wordt uitgebouwd. Het start op de klasvloer waar de klasleerkracht de dirigent is van de eerstelijnszorg. Deze wordt indien nodig ondersteund door schoolinterne en -externe partners.


Zorg, op maat ondersteund

Samenwerken is een centraal begrip binnen onze zorgwerking. We voorzien samenwerking op alle niveaus, zowel intern als extern, ten gunste van alle leerlingen. Hierbij werken alle partijen als partners samen om de leerlingen onderwijs op maat te geven en zo aan hun specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te komen.


Zorg, breed ontwikkeld

Ieder kind is uniek. Rekening houdend met de mogelijkheden en de ontwikkelingskansen van de leerlingen willen we de leerlingen zo breed mogelijk laten ontplooien. Dit niet alleen op cognitief maar ook op persoonlijk vlak.